Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», που εδρεύει στο νομό Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωνικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ».
Έδρα του σωματείου είναι ο νομός Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σωματείου είναι η παροχή κάθε δυνατής επιστημονικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τα παιδιά που παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις ή πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις και τις οικογένειές τους. Ειδικότερα δε:
1. Η προώθηση της κετογονικής θεραπείας ως μέσο βελτίωσης ή εξάλειψης της φαρμακοανθεκτικής επιληψίας και η συνακόλουθη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών.
2. Η συνεχής ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με το συγκεκριμένο νόσημα του παιδιού τους, τις επιπτώσεις αυτού στο παρόν και στο μέλλον, τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης του, καθώς και την εκπαίδευσή τους γενικά σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση της φαρμακοανθεκτικής επιληψίας μέσω της κετογονικής θεραπείας.
3. Η οικονομική και ηθική συμπαράσταση των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη.
4. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα οφέλη της κετογονικής θεραπείας.
5. Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αναφορικά με τον ως άνω σκοπό.
6. Η ανάπτυξη κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των παιδιών που παρουσιάζουν φαρμακοανθεκτική επιληψία και γενικότερα πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις .

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ
1. Η συνεργασία με ιδρύματα, σωματεία, οργανώσεις εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρεμφερή σκοπό καθώς και η παράσταση σε κάθε αρμόδιο κρατικό ή άλλο φορέα για την ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των παιδιών που παρουσιάζουν φαρμακοανθεκτική επιληψία, καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισης αυτών μέσω και της κετογονικής θεραπείας.
2. Η υποστήριξη των ειδικών κέντρων παιδονευρολογίας, που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σε δημόσια νοσοκομεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3. Η δημιουργία διαδικτυακού τόπου και η έκδοση έντυπου υλικού (περιοδικό, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ.) για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων του σωματείου.
4. Η δημιουργία forum επικοινωνίας μεταξύ έμπειρων ερευνητών, για την συμβουλευτική των οικογενειών και των παιδιών.
5. Η συνεργασία με αντίστοιχους ελληνικούς και διεθνείς συλλόγους .
6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του σωματείου.
7. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων για τη συμβολή της κετογονικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που παρουσιάζουν φαρμακοανθεκτική επιληψία σε συνεργασία και με την εκπαιδευτική κοινότητα, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ή άλλους ομοειδείς συλλόγους.
8. Κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο κρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση του συλλόγου, ότι θα συνδράμει στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
α) Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε ενήλικος πολίτης έλληνας ή αλλοδαπός, που έχει τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματείο, ύστερα από έγγραφη αίτησή του και κατόπιν έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου.
Όλα τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι αυτοδικαίως και τακτικά μέλη.
β) Επίτιμα μέλη κηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), άτομα μη έχοντα την ως άνω ιδιότητα, τα οποία προσφέρουν, όμως, εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση του σκοπού του σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, ούτε ψήφου στα όργανα του σωματείου, μπορούν όμως, να υποβάλλουν προτάσεις, να ασκούν συμβουλευτικό έλεγχο και να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ΓΣ των μελών.

Άρθρο 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή το ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της ετήσιας συνδρομής και να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα μέλη του σωματείου για κάθε οικονομική ενίσχυση που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
2. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του σωματείου απαιτείται έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ και δήλωση α) ότι έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού. Συγχρόνως καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και δηλώνει μια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Το ΔΣ εφόσον αποδεχτεί την αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο μελών αλλιώς απορρίπτει την αίτηση. Αν η αίτηση απορριφθεί από το ΔΣ μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη ΓΣ που αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή ή όχι της αίτησης.
3. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους στην εκπλήρωση του σκοπού του συλλόγου και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.
4. Τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να υποβάλλουν προτάσεις, να ψηφίζουν, καθώς επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες του σωματείου.

Άρθρο 6: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ.
1. Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές.
2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα με ομόφωνη απόφαση των μελών του να διαγράφει από το σωματείο κάθε μέλος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε αυτό ή ενεργεί με τρόπο που βλάπτει ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα του και πάντως για σπουδαίο λόγο , αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο διαγράφει άμεσα τα μέλη που καταδικάζονται για εγκληματικές πράξεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου ή στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.
3. Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη ΓΣ για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται γραπτώς στο γραμματέα του συλλόγου μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής. Το ΔΣ υποχρεούται να φέρει την προσφυγή για συζήτηση στην πρώτη γενική συνέλευση μετά την κατάθεση της προσφυγής.

Άρθρο 7: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
2. Οι συνδρομές των μελών.
3. Οι έκτακτες εισφορές που μπορεί να αποφασίσει η γενική συνέλευση.
4. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, δημοπρασίες αντικειμένων, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη προσφορά μελών ή τρίτων.
5. Κάθε έσοδο που θα πραγματοποιείται από τις εκδηλώσεις ή ενημερωτικές ημερίδες του συλλόγου.
6. Εισφορές και επιχορηγήσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, άλλων σωματείων, ιδρυμάτων οργανισμών και ενώσεων ελληνικών και αλλοδαπών.

Άρθρο 8: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι:
α) Η γενική συνέλευση των μελών και
β) Το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα (1) μέλος και έχει τριετή θητεία.
Το ΔΣ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, με τη φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με συνεννόηση ή μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Αν κάποιο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από το ΔΣ, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όσες φορές χρειαστεί και πάντα ύστερα από έγγραφη ή προφορική πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Δύο μέλη του ΔΣ μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του συμβουλίου με αίτησή τους στον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από τη σχετική αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το ΔΣ μέσα στην προθεσμία αυτή, η σύγκληση γίνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τους συμβούλους που την αιτήθηκαν.
3. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τρία μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του συμβουλίου από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
5. Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο σωματείο για ζημιές που του προκάλεσαν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη γ. σ. με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Το ΔΣ διοικεί το σωματείο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων.
7. Τα μέλη της διοίκησης του δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις που συνεπάγονται την απόληψη αμοιβής για προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειες ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο.
8. Τα μέλη της διοίκησης δε δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για την απασχόλησή τους με υποθέσεις του σωματείου εκτός των εξόδων κινήσεως για τη μετακίνησή τους καθώς και τα έξοδα διαμονής-διατροφής τους στο εσωτερικό της χώρας για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 10: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ
Ο πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα και σε όλες γενικά τις σχέσεις του με τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ, πλην αυτών που γίνονται για αρχαιρεσίες. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Ο πρόεδρος υπογράφει ακόμα μαζί με τον γενικό γραμματέα ή τον ταμία(ανάλογα με τη φύση των εγγράφων) όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών-εισπράξεων και γενικά επιμελείται την τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και την κανονική διεξαγωγή των υποθέσεων του σωματείου.
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες του τις υποχρεώσεις που απαιτούν τα καθήκοντά του, εκτός των οιωνδήποτε οικονομικών πράξεων.

Άρθρο 11: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο γενικός γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα του, τηρεί τα αρχεία, το πρωτόκολλο, διενεργεί την αλληλογραφία του, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα αποστελλόμενα έγγραφα, προσκλήσεις συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, προσυπογράφει αυτά μαζί με τον Πρόεδρο, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ, καθορίζει μαζί με τον πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τον γενικό γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα μέλη του ΔΣ πλην του προέδρου.

Άρθρο 12: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
Ο ταμίας παρακολουθεί και επιμελείται των εσόδων του σωματείου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων εν γένει. Συντάσσει και εκδίδει γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πληρωμής, τα οποία συνυπογράφει με τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Τηρεί στο όνομα του σωματείου σε αναγνωρισμένη τράπεζα, λογαριασμό στον οποίο καταθέτει τα εισπραττόμενα χρήματα, τους νόμιμους τόκους και τα λοιπά έσοδα. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του σωματείου. Εισπράττει με διπλότυπη απόδειξη, η οποία φέρει τη σφραγίδα του σωματείου, τις μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των μελών, τις δωρεές και όλα τα εν γένει έσοδα του. Τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία του ταμείου και φυλάσσει σε διαφορετικούς φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών.
Ο ταμίας έχει την ευθύνη για τα χρήματα που διαχειρίζεται.
Τον ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος του ΔΣ. Όταν ο ταμίας για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει παραδίδει όλα τα χρήματα και έγγραφα που κατέχει, καθώς και το βιβλιάριο του τραπεζικού λογαριασμού του σωματείου με έγγραφο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής στο ΔΣ.

Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΓΣ αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του και ειδικότερα:
1. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ, και το απαλλάσσει από κάθε ποινική ή αστική ευθύνη, όταν δεν υπάρχει δόλος .
2. Εκλέγει τα μέλη του ΔΣ και της Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου ή την ένταξη του σε ομοσπονδία ομοειδών συλλόγων.
4. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα που το ΔΣ παραπέμπει στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 14: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κάθε Μάρτιο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή αν το ζητήσουν το 1/5 των τακτικών μελών του σωματείου με αίτησή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
2. Η ΓΣ συγκαλείται με πρόσκληση του ΔΣ που αποστέλλεται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την πραγματοποίησή της. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η ΓΣ αποτελείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. Η ΓΣ είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, την αντίστοιχη μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε αυτή την περίπτωση η ΓΣ είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
4. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία εκτός εάν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει για ορισμένα θέματα αυξημένη πλειοψηφία.
5. Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογή οργάνων διοίκησης και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική.
6. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η ΓΣ ξεκινά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός και αν απαιτείται εκλογή προεδρείου (αρχαιρεσίες).
7. Η ΓΣ αποφασίζει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να συζητηθεί χωρίς να λάβει απόφαση και θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
8. Για απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Άρθρο 15: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών η ΓΣ εκλέγει με ανάταση του χειρός τριμελή εφορευτική επιτροπή. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το ΔΣ Οι αρχαιρεσίες τελούνται με ψηφοδέλτια και με όλους τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας.
Οι υποψηφιότητες μελών του σωματείου για το ΔΣ πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως προς το ΔΣ το αργότερο δύο ημέρες πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης.
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο που έχει σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή, η οποία κρίνει το έγκυρο των ψηφοδελτίων και εξάγει το αποτέλεσμα. Συντάσσει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες. Το πρακτικό εκλογής μαζί με τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Άρθρο 16: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα, που γράφει την επωνυμία του, το έτος ιδρύσεώς του, τον ΑΦΜ και τον τόπο ιδρύσεώς του. Μπορεί να φέρει και παράσταση σχετική με τις αρχές και το σκοπό του.

Άρθρο 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης με παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Με την ίδια απαρτία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του σωματείου.

Άρθρο 18: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο διαλύεται, όταν αυτό ορίζεται από το νόμο ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά το άρθρο 17 του καταστατικού ή όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα. Αν διαλυθεί, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του στα πλαίσια των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 19: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μέχρι να αναδειχθεί το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, το σωματείο διοικείται από προσωρινή πενταμελή διοικούσα επιτροπή, που έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το ΔΣ, όπως προβλέπονται σε αυτό το καταστατικό. Η επιτροπή αυτή οφείλει να κάνει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του οριστικού ΔΣ μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση του σωματείου.

Άρθρο 20:
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 και επ. του ΑΚ. Το ΔΣ μπορεί με εσωτερικούς κανονισμούς να αντιμετωπίσει κάθε θέμα που ανακύπτει τηρώντας πάντα τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και των νόμων που ισχύουν για τα σωματεία.

Άρθρο 21:
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 21 άρθρα, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την ιδρυτική γενική συνέλευση και θα ισχύσει από την έγκρισή του από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη σύστασή του.